Resepolicy.com

01. Först och främst; varför behöver organisationer ens en resepolicy?

De nya förutsättningarna efter pandemin ställer nya krav på arbetslivet. Resande och möten i tjänsten behöver både vara klimatmedvetna och ta hänsyn till medarbetarnas livspussel bättre. Bra mötes- och resepolicys ska tydligt kunna vägleda medarbetarna i deras beslut kring tjänsteresor och möten. Den ska hjälpa verksamheten att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och nätverka, men också  väva in personalens behov av ett fungerande livspussel och rimliga arbetsvillkor. Idag är  möte- och resepolicys även viktigt för att skapa hållbara resvanor hos personalen, med minimala utsläpp.

02. Låt oss reda ut begreppen

Det florerar många olika begrepp i hållbarhetssammanhang i allmänhet och resepolicysammanhang i synnerhet. Låt oss reda ut några av de vanligaste: 

Förnyelsebara drivmedel

Förnybara energikällor är såna som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut. Hit hör vindkraft, solkraft, vattenkraft och bioenergi. Av dessa ger bioenergi mest miljöpåverkan, men är det bränsle som enklast kan ersätta fossila bränslen i de transportmedel som redan används idag.

Fossilfria drivmedel

Till begreppet “fossilfri energi” räknas förutom alla förnybara energikällor även kärnkraft. Kärnkraften är inte förnybar, men anses heller inte vara fossil, då ämnet uran förekommer i naturen, men beräknas ta slut inom 50-100 år, i nuvarande utvinningstakt. 

Fossilt drivmedel

Fossila bränslen innefattar bränslen som bensin, diesel och fossil gas (naturgas). Fossila ämnen har skapats under tusentals eller miljontals år i jordens inre. Varje gång ett fossilt drivmedel används så sprids mer koldioxid i atmosfären än vad som funnits där innan. Fossil förbränning är en av de viktigaste orsakerna till klimatförändringarna som sker.

Klimatreducera

Att reducera utsläpp betyder att du faktiskt minskat ditt koldioxidutsläpp på riktigt. Detta går att göra genom att t ex att välja bort fossila bränslen till förmån för biobränslen och fossilfri el.

Klimatkompensera

Att kompensera utsläpp innebär att man fortsätter släppa ut fossila bränslen som vanligt, men sen försöker kompensera skadan genom att t ex plantera träd, som någon gång i framtiden ska ha samlat in koldioxid motsvarande utsläppen. Det är som att återkommande göra någon illa, sen fortsätta be om ursäkt gång efter gång. Det löser inte problemet med de fossila utsläppen. Att klimatkompensera sitt fossila utsläpp är mycket sämre än att klimatreducera, men såklart bättre än att inte göra något.

Klimatpositiv

Var uppmärksam på din egen och andra verksamheter som profilerar sig som klimatpositiva, vilket alltid innefattar klimatkompensation, men inte säger något om de faktiska utsläppen som verksamheten gör. 

Elflygplan

Mindre elflygplan finns i drift idag, men större flygplan är på väg ut i trafik kommande år. De som är i drift idag är mindre plan som används till pilotträningar och liknande. Flera bolag har dock prototyper för både 20 och 40 platser, på elflyg som drivs med batterier eller bränsleceller. Dessa lämpar sig bra för inrikes och kortare internationella sträckor. Elflygen ska vara i trafik kring 2027, alltså om bara några år. Förutom möjligheten till att drivas helt fossilfritt, är elflygplanen väldigt tysta och enklare att underhålla.

Vätgasflyg

Bränslecellsfordon är en typ av elfordon som får energi från en bränslecellsstack som matas med vätgas och syre. När en kemisk process mellan de båda ämnena uppstår bildas – enkelt förklarat – elektricitet som därefter lagras i batterier. Utsläppet blir inget annat än vattenånga. Exempelvis finns både företagen Universal Hydrogen och ZeroAvia, som håller på att utveckla mellanstora passagerarplan, som beräknas vara i drift kommande åren.

03. Sant eller falskt? Myter och sanningar om hållbart resande.

Det är lätt att gå i fällan och tro på gamla myter när man formulerar en resepolicy. Här försöker vi slå fast, en gång för alla, vad som stämmer och inte stämmer:

"Att inte resa alls är det bästa för miljön"

Sant! Rent klimatmässigt alltså. Sen kan det förstås finnas en massa andra skäl till att resa som också bör tas i beaktande. ”Behöver jag resa” är den absolut viktigaste frågan att börja ställa dig. Resan med minst utsläpp är den som inte sker alls.

"Det är bättre att resa kollektivt än enskilt"

Sant! Den generella regeln är att en resa i ett kollektivt fordon alltid är bättre än att sitta själv i ett mindre fordon med samma bränsle på samma sträcka. På så vis är eltåg bättre än att sitta själv i elbil, biobuss bättre än biobil, dieseltåg bättre än dieselbil. Och en resa med fossilt reguljärflyg ger mindre koldioxidutsläpp än att sitta själv i en nyköp bensinbil.

"Flygplan går alltid på fossilt bränsle"

Falskt! I hela världen är det fortfarande det mest utbredda bränslet, även i Sverige. Däremot ökar inblandningen av bioflygbränsle. De flygplan som är i luften idag får med dagens regelverk alla drivas på upp till 50% bioflygbränsle. Oavsett var du ska flyga till så kan du alltid välja att reducera ditt koldioxudutsläpp genom att välja bioflygbränsle för din flygresa.

"Snart kommer det finnas elflygplan"

Sant! Faktum är att de redan finns. De som är i drift idag är mindre plan som används till pilotträningar och liknande. Flera bolag har dock prototyper för både 20 och 40 platser, på elflyg som drivs med batterier eller bränsleceller. Elflygen ska vara i trafik kring 2027, alltså några år bara.

"Det är ingen skillnad på att klimatreducera eller klimatkompensera"

Falskt! Att reducera utsläpp betyder att du faktiskt minskat ditt koldioxidutsläpp på riktigt. Detta går att göra genom att t ex välja kollektivt resande framför enskilt eller att välja bort fossila bränslen till förmån för biobränslen eller fossilfri el.

Att kompensera utsläpp innebär att man fortsätter släppa ut fossila bränslen som vanligt, men sen försöka kompensera skadan genom att t ex plantera träd, som någon gång i framtiden ska ha samlat in koldioxid motsvarande utsläppen. Det är som att återkommande göra någon illa, sen fortsätta be om ursäkt gång efter gång. Det löser inte problemet med de fossila utsläppen. Att klimatkompensera sitt fossila utsläpp är mycket sämre än att klimatreducera, men såklart bättre än att inte göra något.

Var uppmärksam på din egen och andra verksamheter som profilerar sig som klimatpositiva, vilket alltid innefattar klimatkompensation, men inte säger något om de faktiska utsläppen som verksamheten gör. 

"Biobränsle minskar inte koldioxidutsläppen"

Falskt! Det stämmer rent matematiskt att koldioxidutsläppen vid förbränning av biobränsle är ungefär densamma som vid förbränningen av fossilt bränsle, men för biobränsle handlar det om koldioxid som relativt nyligen redan bundits vid bränslet under produktionen av bränslet. Koldioxiden i biobränslen går därmed cirkulärt från luften till grödan till luften igen, medan fossila bränslen tar koldioxid från jordens inre och släpper ut i luften, som ökar mängden koldioxid i omlopp, inte minskar det. 

Att byta biobränsle mot fossilt bränsle ger 100% minskat utsläpp av koldioxid från själva bränslet. Dock, eftersom biobränsle ofta kräver någon form att utsläpp vid produktion och transport, så brukar man räkna på att biobränslet motsvarar en utsläppsminskning om minst 80%.

Vi tror att biobränsle behöver vara en väldigt viktig faktor för att ställa om befintliga fordon till fossilfri drift kommande 10 åren. Därefter tror vi att biobränslet, som senast, måste fasas ut till förmån för fordons som drivs helt på fossilfri el och vätgas.

"Det finns inget sätt att resa som är bra för miljön"

Sant! Det finns inget sätt att resa, producera eller konsumera som i sig är bra för miljön, istället handlar det om att minska den påverkan som sker. De förnybara energislagen kan under rätt förutsättningar ha en låg miljöpåverkan. Alla resor, all mat och allt som produceras påverkar miljön och klimatet på något sätt. Därför är den viktigaste frågan att ställa sig inför en resa eller ett inköp, ifall detta verkligen behövs. Ibland är det bästa valet att låta bli att resa, eller ta ett möte digitalt. När du behöver resa kan du välja den resplan som ger minst utsläpp i sin helhet. Det blir, under förutsättningarna att du måste resa, den bästa resan för miljön.

"Fossila bränslen är dåliga för klimat och miljö"

Sant! Fossila bränslen innefattar bränslen som bensin, diesel och fossil gas (naturgas). Fossila ämnen har skapats under tusentals eller miljontals år i jordens inre. Varje gång ett fossilt drivmedel används så sprids mer koldioxid i atmosfären än vad som funnits där innan. De fossila bränslena är de viktigaste orsakerna till klimatförändringarna som sker. Det finns idag inget sätt att se en välmående framtid med fossila bränslen i bruk.   

"Eldrift är alltid fossilfri och förnybar"

Falskt! Om elektricitet skapas med fossila metoder, vilket är vanligt i vissa länder, så blir den elen också ett fossilt energislag. I Sverige kommer mer än 90% av elen från fossilfria energislag och en majoritet av elen är även förnybar.

"Fossilfri och förnybar energi är samma sak"

Falskt! Båda dessa typer av bränslen är fossilfria. Det betyder att de inte innefattar förbränning av bränslen som bensin, diesel och fossil gas (även kallad naturgas).

Förnybara energikällor är såna som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut. Hit hör vindkraft, solkraft, vattenkraft och bioenergi. Av dessa ger bioenergi mest miljöpåverkan, men är det bränsle som enklast kan ersätta fossila bränslen i de transportmedel som redan används idag. Till begreppet “fossilfri energi” räknas förutom alla förnybara energikällor även kärnkraft. Kärnkraften är inte förnybar, men anses heller inte vara fossil, då ämnet uran förekommer i naturen, men beräknas ta slut inom 50-100 år, i nuvarande utvinningstakt. 

"Det är omöjligt att välja transportslag och drivmedel"

Falskt! Genom att aktivt välja transportslag kan du också påverka valet av drivmedel och därmed dess utsläpp.

Din egen kropp: Om du går eller cyklar skapar du inga onödiga utsläpp. Gör det, så långt du bara orkar. Det bästa är att ju mer du rör dig, desto mer orkar du.

Egen bil: Har du egen bil, så behöver du såklart ha koll på om den körs med bensin, diesel, el eller etanol. De flesta nyare dieselbilar går att köra på biodiesel, HVO. Kolla om det är möjligt med din bil och byt till det om det går. Har du elbil med egen laddare, kan du påverka elen genom ditt elavtal. Välj ett avtal med miljömärkt eller förnyelsebar el.

Tåg: Om du reser i Sverige så körs nästan alla tåg på el, och den mesta elen som tågen drivs på är fossilfri, även om det finns några mindre sträckor som körs med dieseltåg. Utanför Sverige kan det skilja mycket hur tågen drivs, så var noga med att kolla upp det innan du ska ut på längre eller regelbundna resor. Dock är det ett kollektivt sätt att resa, så det är bättre att resa fossilt men kollektivt, än ensam i fossilbil.

Buss: I Sverige kan du räkna med att de flesta bussar i kollektivtrafiken går på fossilfria drivmedel. Utanför Sverige är det olika från land till land, men oftare fossila bränslen.

Flyg: Generellt kan du räkna med att flyget körs på fossila bränslen, om du inte aktivt valt något annat. Dock har du alltid möjligheten att köpa bioflygbränsle för din resa. Om inte flygbolaget själva erbjuder det vid köpet av biljetten, kan du vända dig till en separat tjänst för att köpa bioflygbränsle. En sådan tjänster är Fly Green Fund.

"Det går utmärkt att flyga med bioflygbränsle"

Sant! Oavsett var du ska i världen kan du alltid köpa bioflygbränsle för din resa. Om inte flygbolaget själva erbjuder det vid köpet av biljetten, kan du vända dig till en separat tjänst för att köpa bioflygbränsle. En sådan tjänst är Fly Green Fund

"Kollektivt resande är ett effektivt sätt att minska utsläpp"

Sant! Att dela på transportmedel är ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen från transportsektorn. Att färdas själv i en genomsnittlig nyproducerad bensinbil släpper ut mer än en genomsnittlig reguljär flygresa. Tänk på det nästa gång du åker runt ensam i en tom fossilbil.

04. En kortfattad jämförelse av utsläpp per transportslag.

Hur ska man egentligen formulera sig i sin resepolicy när det kommer till val av fordon och bränsle? Förhoppningsvis kan denna jämförelsetabell underlätta för dig:

FordonstypGram CO2-ekv/pkm*Källa
Elbil i Norden141, 2
Elbil i Europa451, 2
Bil på biodiesel HVO371, 2
Bensinbil mellanstor1671, 2
Husbil/husvagn diesel2681, 2
Flyg reguljärt economy1331
Flyg charter economy1181
Flyg business2981
Flyg reguljärt economy, biobränsle273
Eltåg Norden71
Eltåg Europa241
Dieseltåg911
Buss, standard diesel251
Buss biodiesel 100%71
Färja2261

* Koldioxidekvivalenter per kilometer resa (för biltrafik, dela siffran på antalet passagerare.)

 

  1. Källa: https://klimatsmartsemester.se/transportmedelsberakningar
  2. Denna siffra ska delas på antalet resenärer i bilen. Genomsnittet är 1.5 resenärer per bil. På längre sträckor över 30 mil är genomsnittet 3 personer.
  3. Beräknat på 20% av motsvarande fossil CO2.

05. Snabb­samman­fattningen

För dig som inte älskar att läsa långa texter och utläggningar, här kommer snabbsammanfattningen:

06. Grattis, snabbkursen är avslutad! Nu är det dags för dig att resa vidare…

… och formulera din egna organisations resepolicy! Vi har försökt att göra det lätt för dig genom att sätta ihop ett dokument som du enkelt sätter din egen prägel på. Lycka till! Hör gärna av dig om du kör fast så hjälper vi dig.

Publicerade webbinarium

Inspelat webbinarium från 5 april 2023
I detta webbinarium tar vi avstamp i frågeställningen kring hur vi ska resa när vi reser. Hur kan vi hitta vägar för att minska företagets klimatavtryck, bibehålla ambitiösa hållbarhetsmål och fortsatt ha en motiverad personalstyrka med ett hållbart livspussel?

Deltagare: Evelyn Otero Sola, Lektor Dr KTH, Maria Stenström, ansvarig mobilitet och beteendefrågor 2030-sekretariatet, Peter Munck af Rosenschöld
Vd Sveriges Företagshälsor, Robert Tidblom, hållbarhetsspecialist Svenska Spel Moderator: Karin Klingenstierna, journalist & moderator

Avsändare för denna webbplats, Resepolicy.com, är projektet Grön Flygplats.

Grön Flygplats är klimatprojektet som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Vår vision är en framtid utan utsläpp och med minskade avstånd mellan människor. Vi jobbar för klimatsmarta flygplatser, ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Projektet är treårigt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.